Doelstelling

De fundatie heeft ten doel het in aanvullende zin bevorderen, ondersteunen en initiëren van activiteiten op het gebied van welzijn, cultuur, onderwijs, bescherming van de natuur en jeugd- en ouderenzorg.

De fundatie tracht dit doel te bereiken door het stimuleren van de ontplooiing van activiteiten op de hiervoor genoemde terreinenbinnen de gemeente Oisterwijk, financieel dan wel anderszins, bijvoorbeeld door middel van advisering. De fundatie beoogt geen winst.


Wie komen in aanmerking voor ondersteuning?

Organisaties in Oisterwijk (Oisterwijk, Haaren, Moergestel en Heukelom) kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning van projecten. Het bestuur van de fundatie heeft daartoe een aantal regels opgesteld.

De fundatie ondersteunt uitsluitend projecten die het algemeen belang dienen. Een organisatie die ondersteuning aanvraagt moet bij voorkeur gevestigd zijn in de gemeente Oisterwijk. Een project waarvoor ondersteuning wordt aangevraagd dient betrekking te hebben op een van de in de doelstelling genoemde terreinen.

Het is van belang dat een project waarvoor ondersteuning wordt aangevraagd voor zoveel mogelijk Oisterwijkse inwoners toegankelijk of bereikbaar is. Overheidsinstellingen, politieke groeperingen en commerciële organisaties zijn uitgesloten van ondersteuning door de stichting. Het betrekken van jongeren bij een project heeft de voorkeur van de stichting.


Waaraan moet een aanvraag voor ondersteuning voldoen?

De fundatie ondersteunt projecten, geen algemene exploitatie van een organisatie. Een aanvraag voor ondersteuning van een project dient goed onderbouwd te zijn.

Een aanvraag omvat een gedetailleerde projectomschrijving en ook een onderbouwde begroting moet worden toegevoegd. De bijdrage die de fundatie aan een project toekent bedraagt doorgaans ongeveer 50% van de projectkosten. Een financiële bijdrage van de  fundatie wordt pas definitief indien voor het project een sluitende exploitatie kan worden aangetoond.

Enkele voorbeelden van kansrijke projecten: de uitgave van een boek, het organiseren van een bijzondere tentoonstelling, lezing of concert, het opzetten van een (school)project om de meer bekendheid te geven aan de historie van Oisterwijk of een Oisterwijks onderwerp, zoals monumenten of natuur. Een studie naar een voor Oisterwijk interessant onderwerp, het organiseren van een bijzonder gildeproject etc. etc.

Besluiten van de fundatie tot al dan niet ondersteunen van een project zijn bindend. Het is niet mogelijk hiertegen bezwaar aan te tekenen. Het indienen van een aanvraag tot ondersteuning van een project impliceert tevens acceptatie door de aanvrager van de uiteindelijke beslissing door de fundatie het project al dan niet te ondersteunen.

Aanvragen dienen ruim voorafgaande aan de uitvoering van een project te worden ingediend. De fundatie kan, voorafgaande aan het nemen van een besluit, aan de aanvrager nadere informatie vragen omtrent het project dan wel advies van deskundigen inwinnen. Voor het aanvragen van een bijdrage maakt de aanvrager gebruik van een speciaal hiervoor door de stichting aangeleverd formulier (zie elders op deze website). Daaraan kunnen bijlagen worden toegevoegd.


Verantwoording van de ontvangen bijdrage

Na afloop van een project legt de aanvrager een deugdelijke financiële verantwoording van inkomsten en uitgaven af aan de fundatie waaruit blijkt dat de bijdrage van de fundatie op de juiste wijze is besteed. Voor de verantwoording van projecten waarvoor de fundatie een hogere bijdrage heeft verstrekt dan € 5.000,– is bij de verantwoording een gewaarmerkte accountantsverklaring noodzakelijk.

Indien de inkomsten van een project hoger uitvallen dan de kosten, wordt het voordelige saldo in mindering gebracht op de bijdrage van de fundatie tot maximaal 100% van het door de stichting toegekende bedrag, tenzij de federatie vooraf schriftelijk goedkeuring heeft gehecht aan het desbetreffende project als fundraising ten behoeve van een (niet commercieel) doel.