Aanleiding

Mevrouw Jeanne van Diessen heeft bepaald dat een deel van haar vermogen besteed moet worden aan het algemeen belang van het culturele, sociale en maatschappelijke leven in de gemeente Oisterwijk. Zij heeft hiertoe speciaal een fundatie in het leven geroepen. Deze fundatie, onder de naam ‘Stichting Jeanne van Diessen’, is opgericht op 17 september 2018. Het bestuur is belast met de uitvoering van de wens van mevrouw Van Diessen


Doelstelling  

De fundatie heeft ten doel het in aanvullende zin bevorderen, ondersteunen en initiëren van activiteiten op het gebied van welzijn, cultuur, onderwijs, bescherming van de natuur en jeugd- en ouderenzorg.

De fundatie tracht dit doel te bereiken door het stimuleren van de ontplooiing van activiteiten op de hiervoor genoemde terreinen binnen de gemeente Oisterwijk, financieel dan wel anderszins, bijvoorbeeld door middel van advisering. De fundatie beoogt geen winst


Bestuur

De fundatie heeft een bestuur, bestaande uit minimaal drie personen, dat belast is met de uitvoering van de doelstelling. De bestuursleden zijn onafhankelijk en goed bekend met de in de doelstelling van de fundatie genoemde terreinen in de gemeente Oisterwijk. Zij houden voeling met het maatschappelijk veld in Oisterwijk en worden in staat geacht projecten waarvoor ondersteuning wordt aangevraagd op een verantwoorde en eerlijke wijze te kunnen beoordelen.

Het banknummer van de fundatie is NL80 INGB 0008602771.
De fundatie is bereikbaar via Postbus 31, 5060 AA te Oisterwijk en middels email: info@fundatiejeannevandiessen.nl


Wie komen in aanmerking voor ondersteuning?

Het bestuur van de fundatie heeft een aantal regels opgesteld waaraan projecten waarvoor organisaties ondersteuning aanvragen moeten voldoen.

De fundatie ondersteunt uitsluitend projecten die het algemeen belang dienen. Een project dient betrekking te hebben op een van de in de doelstelling genoemde terreinen en gerelateerd te zijn aan Oisterwijk. Het is van belang dat project voor zoveel mogelijk Oisterwijkse inwoners toegankelijk of bereikbaar is. Het betrekken van jongeren heeft de voorkeur van de stichting.

Overheidsinstellingen, politieke groeperingen en commerciële projecten zijn uitgesloten van ondersteuning door de fundatie.


Voorwaarden waaraan een aanvraag voor ondersteuning moet voldoen

De fundatie ondersteunt projecten, geen algemene exploitatie van een organisatie. Een aanvraag voor ondersteuning van een project dient goed onderbouwd te zijn

Een aanvraag omvat een gedetailleerde projectomschrijving en ook een onderbouwde begroting moet worden toegevoegd. De bijdrage die de fundatie aan een project toekent bedraagt doorgaans nooit meer dan 50% van de projectkosten. De financiële bijdrage van de fundatie wordt pas definitief indien voor het project een sluitende exploitatie kan worden aangetoond.

Enkele voorbeelden van kansrijke projecten: de uitgave van een boek, het organiseren van een bijzondere tentoonstelling, lezing of concert, het opzetten van een (school)project om de meer bekendheid te geven aan de historie van Oisterwijk in het algemeen of een Oisterwijks onderwerp, zoals monumenten of natuur, in het bijzonder. Een studie naar een voor Oisterwijk interessant onderwerp, het organiseren van een bijzonder gildeproject etc. etc.

Besluiten van de fundatie tot al dan niet ondersteunen van een project zijn bindend. Het is niet mogelijk hiertegen bezwaar aan te tekenen. Het indienen van een aanvraag tot ondersteuning van een project impliceert tevens acceptatie door de aanvrager van de uiteindelijke beslissing van de fundatie het project al dan niet financieel te ondersteunen.

Aanvragen dienen ruim voorafgaande aan de uitvoering van een project te worden ingediend. De fundatie kan, voorafgaande aan het nemen van een besluit, aan de aanvrager nadere informatie vragen omtrent het project dan wel advies van deskundigen inwinnen.

Voor het aanvragen van een bijdrage maakt de aanvrager gebruik van een speciaal hiervoor door de fundatie aangeleverd formulier. Aan dit formulier kunnen bijlagen worden toegevoegd.


Verantwoording van de ontvangen bijdrage

Na afloop van een project legt de aanvrager een deugdelijke financiële verantwoording van inkomsten en uitgaven af aan de fundatie waaruit blijkt dat de bijdrage van de fundatie op de juiste wijze is besteed. Voor de verantwoording van projecten waarvoor de fundatie een hogere bijdrage heeft verstrekt dan € 5.000,– is bij de verantwoording een gewaarmerkte accountantsverklaring noodzakelijk. Indien de inkomsten van een project hoger uitvallen dan de kosten, wordt het voordelige saldo in mindering gebracht op de bijdrage van de fundatie tot maximaal 100% van het door de fundatie toegekende bedrag, tenzij de fundatie vooraf schriftelijk goedkeuring heeft gehecht aan het desbetreffende project als fundraising ten behoeve van een (niet commercieel) doel.


ANBI

De fundatie bezit de zogenaamde ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).


Goede doelen

De fundatie beoogt tevens aansluiting bij Goede Doelen Nederland en is voornemens aan alle daaraan gestelde voorwaarden te voldoen.


Bijlagen

Bij dit beleidsplan behoort een “Reglement voor de aanvraag van ondersteuning door de Fundatie Jeanne van Diessen” en een formulier dienend tot die aanvraag (zie elders op deze website).