Activiteiten in 2023

Ook in 2023 werd door verschillende verenigingen en organisaties in Haaren, Oisterwijk en Moergestel een beroep gedaan op financiële ondersteuning van hun projecten door de Fundatie Jeanne van Diessen. Alle subsidieverzoeken werden door het bestuur zorgvuldig beoordeeld en getoetst aan de doelstelling van de fundatie.

De bestuurssamenstelling bleef in 2023 ongewijzigd, inclusief het statutair vereiste reserve-bestuurslid voor het geval de fundatie onverhoopt geheel zonder bestuur zou komen te verkeren.

Het bestuur van de Fundatie Jeanne van Diessen kwam in 2023 zeven keer bijeen te weten op 6 februari, 27 maart, 15 mei, 10 juli, 28 augustus, 2 oktober en 20 november. Tijdens deze bijeenkomsten werden veertien verzoeken om financiële ondersteuning besproken en beoordeeld. Twaalf verzoeken om ondersteuning werden gehonoreerd; twee verzoeken werden afgewezen aangezien de desbetreffende projecten niet voldeden aan de doelstelling van de fundatie.

De volgende bedragen werden in 2023 door de Fundatie Jeanne van Diessen ten behoeve van de realisatie van verschillende projecten toegekend c.q. uitbetaald.

 • De Stichting Stoommachine Oisterwijk organiseert medio 2024 voor de tweede keer in successie een manifestatie genaamd ‘Oisterwijk op Stoom’. De Fundatie Jeanne van Diessen besloot dit voor Oisterwijk belangrijke evenement te ondersteunen met een bedrag van € 10.000, –. Ter dekking van de aanloopkosten werd in 2023 een bedrag van € 5.000, — beschikbaar gesteld. Het resterende bedrag van € 5.000, — is een garantiebedrag en zal in 2024 worden uitbetaald nadat vaststaat dat het evenement daadwerkelijk zal plaatsvinden.
 • De Stichting Parelfair Oisterwijk organiseerde in 2023 onder meer met succes een vakantieweek voor ca. 40 personen uit Oisterwijk die niet zelfstandig op vakantie kunnen als gevolg van ouderdom of lichamelijke beperking. Voor dit evenement werd een bedrag van € 5.000, — gereserveerd waarvan slechts € 4.100 nodig bleek om het succesvol uit te voeren.
 • Woonzorgcentrum Amaliazorg Catharinenberg Oisterwijk deed een beroep op de fundatie tot financiering van een tweedehands biljart. Men was voornemens om voor de bewoners van het centrum met een vorm van dementie als dagbesteding wekelijks een biljartmiddag te organiseren. De Fundatie Jeanne van Diessen stelde voor dit doel het aankoopbedrag van het biljart (€ 1.800, –) beschikbaar.
 • Op 23, 24 en 25 juni 2023 werd in het centrum van Oisterwijk het eerste ‘Wijnfestival’ georganiseerd. In het kader van het stimuleren van een gevarieerd aanbod aan culturele en maatschappelijke activiteiten in Oisterwijk ondersteunde de fundatie dit initiatief met een bijdrage van € 2.000, –. 
 • Voor het eerst werd in Oisterwijk permanent een gedicht in de openbare ruimte aangebracht. Het gedicht: ‘Vier het leven – waar je woont – alles te geven – is met lindes bekroond’ van oud-stadsdichter Karin van den Heuvel werd aangebracht op de zijgevel van het pand Dorpsstraat 41 te Oisterwijk. De fundatie ondersteunde het project met een bijdrage van € 1.000, –.
 • In 2026 bestaat de Vereniging EHBO-Oisterwijk honderd jaar. De vereniging heeft het plan opgevat om in dat jaar honderd inwoners van Oisterwijk (die anders buiten de boot vallen) gratis een EHBO-cursus aan te bieden. Bijkomend effect is dat op deze manier tevens meer helpers kunnen worden opgeleid die inzetbaar zijn indien EHBO-hulp nodig is. EHBO-Oisterwijk begon in 2023 met de voorbereiding van het project en vroeg de Fundatie Jeanne van Diessen om financiële ondersteuning. Voor dit project reserveerde de fundatie een garantiebijdrage van € 12.000, –.
 • Het instrumentarium van de Koninklijke Oisterwijkse Harmonie Asterius, opgericht in 1846, is voor een gedeelte aan vervanging toe. Een groot deel van de instrumenten dateert al van zo’n vijftig jaar geleden. Met deze operatie is een bedrag gemoeid van ruim € 72.000, -. Asterius speelt een belangrijke rol in het muziekleven van Oisterwijk. De Fundatie Jeanne van Diessen besloot derhalve om aan dit grote project een bijdrage te leveren van het gevraagde bedrag, zijnde € 44.839,61. Deze bijdrage ligt tevens in de lijn van de wensen van de oprichtster van de fundatie.
 • De Stichting Jeugd-EHBO Basisonderwijs Oisterwijk organiseert al meer dan 22 jaar jaarlijks jeugd-EHBO opleidingen voor leerlingen van groep 8 van de Oisterwijkse basisscholen. In 2024 zullen waarschijnlijk 10 basisscholen in de verschillende kernen van de gemeente Oisterwijk deelnemen aan deze opleiding. In het te verwachten financiële tekort van dit project werd door de fundatie bijgedragen door het beschikbaar stellen van een garantiesubsidie ter grootte van € 6.000, –.
 • De website van het Haarense gemeenschapshuis Den Domp was in 2023 gedateerd en hoognodig aan een update toe. Den Domp vroeg -en kreeg- ter uitvoering van dit project een bijdrage van
  € 1.427,80 van de fundatie.
 • In het kader van Kerstmis 2023 organiseerden de Stichting Kerstfeest Senioren en de Verenigde Senioren Oisterwijk gezamenlijk een bijeenkomst voor minderbedeelde en vaak eenzame ouderen. Ook in 2022 ondersteunde de Fundatie Jeanne van Diessen dit project. Voor 2023 werd het gevraagde bedrag van n € 1.500, — beschikbaar gesteld.
 • De onlangs opgerichte werkgroep Herstel Gedenknaald KVL Fabriek stelt zich ten doel voldoende financiële middelen te genereren om de uit 1941 daterende gedenknaald bij de voormalige Oisterwijkse KVL-fabriek te herstellen c.q. te vervangen. Hoewel al lang bekend was dat het materiaal waarvan het monument is gemaakt fragiel is, heeft het beeld decennialang in weer en wind gestaan en is grotendeels vergaan. Aangezien het hier echter een voor de moderne geschiedenis van Oisterwijk belangrijk gedenkteken betreft, heeft de fundatie besloten om een garantiebijdrage voor dit project beschikbaar te stellen van eenzelfde bedrag als het gemeentebestuur van Oisterwijk beschikbaar zal stellen, zulks met een maximum van € 5.000, –.
 • Een van de belangrijkste Oisterwijkse monumenten, de Kerkhovense molen, werd getroffen door een mankement aan de molenas, een cruciaal onderdeel van het maalmechanisme. Er was een scheur in de gietijzeren as ontstaan, waardoor het wiekenstelsel wanwichtig werd en er niet meer gedraaid en dus ook niet meer gemalen kon worden. Het bestuur van de Stichting De Kerkhovense Molen verzocht de Fundatie Jeanne van Diessen om te helpen restauratie van de molenas mogelijk te maken. Mede met een bijdrage van de fundatie van € 15.000, — kon restauratie van de molenas plaatsvinden en kan de molen inmiddels weer draaien en malen.

Jaarrekening 2023

Klik hier om de jaarrekening 2023 te bekijken.
Klik hier voor het standaardformulier publicatieplicht ANBI.