Om te voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen en behouden van de ANBI-status is het noodzakelijk om de werkwijze van de organisatie op een bepaalde wijze vorm te geven en een aantal gegevens op de eigen website te publiceren. De Belastingdienst ziet erop toe dat deze publicatie ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd en geactualiseerd.

Onderstaand treft u gegevens aan die in het kader van de ANBI wenselijk zijn. In een aantal gevallen is de overige vereiste informatie elders op de website te vinden. Op de website van de Belastingdienst is meer informatie te vinden over ANBI.

RSIN
Het RSIN nummer van de Fundatie Jeanne van Diessen is 859168724.

Kamer van Koophandel
De fundatie is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 72600039. De fundatie beoogt geen winst en heeft geen commerciële doelstelling.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de fundatie wordt gevormd door drie onafhankelijke bestuursleden die gezamenlijk de organisatie besturen en die kennis hebben van de culturele-, sociale- en maatschappelijke activiteiten in de gemeente Oisterwijk. De bestuurders zijn Irene Maris-Kroon (voorzitter), Jacques Akerboom (secretaris) en Wim de Bakker (penningmeester).

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor hun activiteiten geen bezoldiging maar een kostenvergoeding. De organisatie heeft geen personeelsleden in dienst.

Publiciteit
De fundatie streeft naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling van de gegenereerde financiële middelen over de beleidsdoelstellingen. Jaarlijks wordt hiervan op de website verslag gedaan, evenals van de financiële positie van de fundatie.