LOVO (Lokale Omroep Voor Oisterwijk) is voornemens om haar TV-studio in De Tiliander in te richten voor de toekomst. Om dit te realiseren is onder meer een aantal opname-technische middelen nodig zoals een extra camera en draadloze microfoon. Daardoor wordt het mogelijk om met meerdere personen tegelijk tafelgesprekken op te nemen. De Fundatie Jeanne van Diessen ondersteunt dit initiatief en financiert de aankoop van de apparatuur zodat LOVO nog professioneler kan uitzenden.

Het Oisterwijkse klassieke koor Zang en Vriendschap bestaat in 2024 honderd jaar. In het kader van dit jubileum heeft de Stichting Het Kwartier van Oisterwijk het initiatief genomen om een boek uit te geven met een beschrijving van de historie van het jubilerende koor. Onder de titel ‘Eeuwig Zingen. 100 jaar Zang en Vriendschap Oisterwijk zal het boek eind juni 2024 verschijnen met daarin onder meer een beschrijving van de muzikale en organisatorische hoogtepunten van het koor.
De uitgave van dit boek is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Fundatie Jeanne van Diessen.

Het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Oisterwijk heeft het plan opgevat om de zogenaamde diaconiehuisjes, aan de Kerkstraat te Oisterwijk te renoveren.
De huisjes dateren van het begin van de 19de eeuw,. Zij zijn dus ruim 200 jaar oud, ongeveer even oud als het daarnaast gelegen monumentale ‘Lodewijkskerkje’. Zij werden onder meer gebruikt voor de opvang van daklozen en vluchtelingen.
Omdat de huisjes niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen, is besloten om een ingrijpende restauratie uit te voeren.
Het college van Kerkrentmeesters vroeg -en kreeg- voor dit project financiële ondersteuning van de Fundatie Jeanne van Diessen.

De Stichting Petrus Concerten Oisterwijk organiseert op 24 maart 2024 weer een uitvoering van de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach in de Oisterwijkse Petruskerk. Het is in 2024 precies 300 jaar geleden dat deze passion -naast de Matthäus Passion de bekendste van Bach- voor het eerst werd uitgevoerd.
Gelet op deze speciale uitvoering was de Fundatie Jeanne van Diessen graag bereid om de uitvoering in dit jubileumjaar te ondersteunen.

Mede vanwege het nog steeds groeiende aantal bezoekers aan het Haarense Gemeenschapshuis Den Domp (per week maken ongeveer 1000 personen gebruik van de faciliteiten van het gebouw) was het noodzakelijk om de planning van het gebruik van de verschillende ruimtes te professionaliseren. En wel op zo’n manier dat de Haarense verenigingen zelf de ruimtes die zij nodig hebben kunnen inplannen.
Voor de realisering van dit plan werd de financiële hulp ingeroepen van de fundatie.
Het systeem kan te zijner tijd moeiteloos worden overgezet naar de nieuwe lokatie van Den Domp die in voorbereiding is.

De Stichting Podiumkunsten Oisterwijk nam het initiatief om alle GUO-concerten ook toegankelijk te maken voor inwoners van Oisterwijk voor wie dat -vanuit financieel oogpunt- niet voor de hand liggend is en vroeg daarvoor financiele ondersteuning van de Fundatie Jeanne van Diessen.
De fundatie staat achter dit streven en geeft de gevraagde ondersteuning graag. Voor de concertreeksen 2024-2025 en 2025-2026 is het plan van de Stichting Podiumkunsten Oisterwijk in ieder geval financieel veiliggesteld.

Al geruime tijd draaien de wieken van de Kerkhovense molen in Oisterwijk niet meer, er kan momenteel dus ook geen meel gemalen worden. Een scheur in de ijzeren bovenas, waar de wieken van de molen aan verankerd zijn, maakt dat onmogelijk.
Gelukkig kan door middel van ijzeren krammen en stroppen rond de molenas wel een verantwoorde reparatie uitgevoerd worden.
Een bijdrage van de Fundatie Jeanne van Diessen maakt het mede mogelijk dat de wieken van dit belangrijke Oisterwijkse monument binnenkort weer kunnen draaien en er dus ook weer meel gemalen kan worden.

De onlangs in het leven geroepen Werkgroep Herstel Gedenknaald KVL Fabriek wil, samen met de eigenaar van de gedenknaald BOEi, komen tot vervanging van het huidige monument door een kopie die eruit moet zien zoals kunstenaar Toon van de Wiel het beeld in 1941 heeft afgeleverd. In het verleden zijn al diverse voorstellen gedaan om het kunstwerk te redden, door het te overdekken, binnen te plaatsen of te impregneren. Geen van deze voorstellen werd echter geëffectueerd met als gevolg dat het monument thans in desolate toestand verkeert.
De Fundatie Jeanne Van Diessen staat positief tegenover het huidige initiatief en heeft de werkgroep laten weten een bedrag beschikbaar te willen stellen, gelijk aan het bedrag dat de gemeente Oisterwijk aan het project zal schenken.

Oud stadsdichter en dorpsdoener Karin van den Heuvel besloot het initiatief te nemen om op de zijgevel van het pand Dorpsstraat 41 een gedicht van haar hand an te brengen. Dit eerste openbare gedicht voegt iets moois toe aan het straatbeeld en is voor iedereen zichtbaar. Het onderstreept de kunst van de poëzie in positieve zin. Karin vroeg en kreeg voor haar project een financiële bijdrage van de Fundatie Jeanne Van Diessen.

De Stichting Kerstfeest Senioren en de Verenigde Senioren Oisterwijk organiseren na de succesvolle bijeenkomst in 2022 in 2023 weer een kerstmiddag voor de oudere minder bedeelde en vaak eenzame ouderen in Oisterwijk.
Het bestuur van de Fundatie Jeanne Van Diessen heeft besloten om ook deze editie van dit initiatief financieel te ondersteunen.